Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, GDPR.

Sällskapets syfte med insamling och lagring av personuppgifterna är att kunna skicka ut meddelanden som rör sällskapets verksamhet. Personuppgifterna behövs även för att kunna upprätta röstlängd vid årsmötet. Uppgifterna kan också komma att användas och publiceras i protokoll, årsberättelser och annan dokumentation av sällskapets verksamhet.

Samtycke

I och med att medlem betalar sin medlemsavgift betraktar sällskapet detta som att medlemmen lämnat sitt samtycke till att uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt betalningsdatum lagras i sällskapets medlemsregister.

Likaså att medlemmen samtycker till att i samband med sällskapets aktiviteter förekomma på bild i sällskapets tryckta eller digitala kanaler.

Sällskapet betraktar det också som att medlemmen samtycker till att finnas med namn och adress i det medlemsregister som tillställs alla medlemmar en gång om året.

Den som ej samtycker till någon del av detta ska skriftligen anmäla detta till sällskapets styrelse.

Personuppgifterna i medlemsregistret finns hos styrelsens funktionärer. Utskrift av personuppgifterna görs i samband med utskick av årsskrift och andra medlemsutskick.

Personuppgifterna lämnas aldrig till utomstående.

Personuppgifterna sparas så länge personen är medlem.

Sällskapets styrelse är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som sällskapet hanterar och ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och enligt lag.
Medlem har rätt att när som helst kontakta sällskapet för att få veta vilka uppgifter som finns.